Verslag van de achtdaagse reis van het koor naar Rusland

(nederlandse verie)

Toen het “Konakovo Boys’Choir” ons einde 2003 uitnodigde voor zijn tienjarig bestaan, hebben we niet geaarzeld deze uitnodiging te aanvaarden. Twee en een half jaar geleden hadden we het koor toevallig in Perk uitgenodigd en hadden we de kwaliteit van dit knapenkoor kunnen waarderen.

Al viel de feestviering in het hartje winter, we namen de uitdaging aan en zowel meteorologisch als cultureel en menselijk was het de moeite overwaard. De weergoden waren ons tussen 12 en 19 januari gunstig gezind : bij temperaturen die geregeld positief waren, de koudste dag op zondag 15 januari daalde de temperatuur immers niet beneden de –5° C. Amper een week na onze terugkeer in België bleek Moskou ondergesneeuwd bij een temperatuur van -18°C.

Ook cultureel was de reis meer dan geslaagd. Met het bezoek aan de stad Tver, van het Tsjaikovsky-huis in Klin alsook aan Moskou, zijn Rode Plein, zijn musea (Wapenkamer, Diamantenfonds), de kathedralen van het Kremlin, de Kristus Verlosserkathedraal en de Tretjakovgalerij om maar een paar hoogtepunten te noemen.. Ook het Drievuldigheidsklooster van de H. Sergius in Sergjev-Possad en het Bolsjojtheater waren hoogtepunten van de reis.

Gedurende de hele week reden we met een luxebus van de muziekschool kris kras door de regio Tver, Konakovo, Moskou en door het Russische landschap met zijn rijke patrimonium aan kerken.

Ook onze maaltijden boden een mooi staaltje aan kwaliteit en overvloed. Al was het sanatorium van Karacharovo naar onze westelijke maatstaven ouderwets, er moet toch gezegd dat alles functioneerde. We hadden een uitstekend hard bed en rijkelijk en goed te eten, zonder de vriendelijke bediening te vergeten, wat door iedereen unaniem werd beaamd.

Zowel culinair als vriendschappelijk was de ontvangst in de Russische families, de vooravond van ons vertrek, een ervaring, die de spreekwoordelijke slavische gastvrijheid bevestigde. Jammer dat onze kennis van de Russische taal te zwak was om een vruchtbaar gesprek aan te kunnen, maar dit werd royaal gecompenseerd door het eten en de Russische ‘dokter’ (vodka !).

In het bijzonder interesseerde het ons te vernemen hoe onze Russische vrienden het aanlegden om zulk een prachtig koor op de been te brengen. Het gaat hier wel degelijk om een stadsmuziekschool van Konakovo, die in de regio Tver eenmalig en uniek is. Muziekonderwijs wordt er ‘s namiddags verstrekt, terwijl de kinderen in de voormiddag elders in de stad normaal onderwijs krijgen.

Alle kinderen die dit wensen worden tot de muziekschool toegelaten en krijgen onderricht in solfège, zang en bijkomend voor een instrument naar keuze en dit gemiddeld voor 5 uur per week. De leraars worden uitbetaald door de stad Konakovo. Plaatsgebrek (het vinden van passende schoolgebouwen stelt blijkbaar een zwaar probleem) noopt de school ertoe in twee tijdsblokken tussen 12 en 20 uur les te geven.

De stichter van de school en het koor was de priester-voorganger van de St.-Pieters- en Paulkerk van Konakovo, Vadim Makhnovsky samen met zijn echtgenote Nathalia, tevens dirigente. Hoofddoel van de school was het doen herleven van de Russische geestelijke muziek gebracht door de knapen in de kerken. Te dien einde werden dezen niet alleen voor concerten opgeleid maar ook voor kerkdiensten. Ook na de stemwisseling gaan de jongeren verder met muziekonderwijs en dit voor een collegegeld van 50 roebel per maand. Thans krijgen er 320 knapen en jongeren onderricht, vanaf 2 à 3 jaar tot en met 18 jaar oud, die overeenkomstig hun leeftijd in 8 koren worden verdeeld.

De huidige directrice, Olga Sukhodoevo, heeft ons bij alle uitstappen, samen met de vertaalster Engels Katia, getrouw en onvermoeibaar begeleid en ons vaak de toegang tot musea vergemakkelijkt en zelfs mogelijk gemaakt zoals in de Ikonenschool van het Drievuldigheidsklooster van de H. Sergei te Sergjev-Possad, waarvoor we niet genoeg erkentelijk kunnen zijn.

Samenvattend wil ik zonder uitzondering de lof en de erkentelijkheid van de hele groep (zowel de 25 zangers als hun begeleiders) uitdrukken, inzonderheid voor onze hulpdirigente Els De Rijck (jammer genoeg was onze dirigente Irene Michaux verhinderd en wensen we haar een spoedig herstel toe), voor de onvermoeibare secretaresse Joke Van Riet en de onvervangbare en accentverleggende voorzitter Rik Biesemans.

Tenslotte verdient het “Knapen- en Jongerenkoor” uit Konakovo onze bijzondere waardering voor hun prachtige uitvoering van de Paulskantate van Mendelssohn als apotheose. Dit koor van amateurs geeft de muziek en de kerkdiensten een luister zonder weerga, zonder echter elitair te zijn.
Daarenboven werden we nog overstelpt met kleine attenties en geschenkjes vervaardigd door de kinderen van de muziekschool en de faïencefabriek van Konakovo, waarvoor we hun een warm hart zullen blijven toedragen.

Zulk koor verdient bij ons in het Westen beter bekend te worden !
 

(Duitse versie)

Als der Konakovoer Knabenchor (Konakovo Boys’ Choir) uns zur 10jähriger Feier seines Bestehens einlud, haben wir nicht gezögert die Einladung anzunehmen. Vor zweieinhalb Jahren hatten wir in Perk den Chor kennengelernt und wussten schon damals die Qualität zu schätzen.
Obwohl die Feier im Herzen des Winters stattfand, so haben wir den Fehdehandschuh aufgenommen und sowohl wettermäßig als kulturell und menschlich hat es sich gelohnt. Zum einen weil sich die Klimabedingungen zwischen dem 12. und dem
19. Januar 2005 als günstig erwiesen, bei einer Temperatur, die meist über O° C lag und am kältesten Tag, dem 15. Januar, nie tiefer als –5° C sank..
Kulturell können wir auf eine mehr als interessante Reise zurückblicken. Mit dem Besuch der Stadt Twer, des Tschaikowsky-Hauses in Klin, sowie der Stadt Moskau, des Roten Platzes und der Museen im Kreml (Waffenmuseum, Diamantenfonds), der Tretjakow-Galerie, der Christus Erlöserkathedrale, des Troize-Sergijew-Klosters, des Bolschojtheaters um nur ein paar Höhepunkte zu nennen.
Die ganze Woche über wurden wir von einem Luxusbus der Musikschule kreuz und quer durch die Region Twer, Konakovo, Moskau und Zagorsk geführt und haben wir die russische Landschaft mit ihrem reichlichen Kirchenpatrimonium bewundern können.
Auch unsere Verpflegung kann als Modell dargestellt werden. Obwohl das Sanatorium zu Karacharovo nach westlichen Maßstäben einigermaßen als altmodisch ausfiel, es muss jedoch betont werden, dass alles gut funktionierte und insbesondere das Bett gut war. Und das reichhaltige und nahrhafte Essen sowie die freundliche Bedienung wurden von der Gruppe einstimmig gelobt.
Sowohl kulinarisch als freundschaftlich ist der Empfangsabend in den russischen Familien am Montagabend hervorzuheben. Da haben wir erfahren, dass die slawische Gastfreundschaft kein eitles Wort ist. Leider reichten unsere Russischkenntnisse nicht aus, um ein fruchtbares Gespräch anzuknüpfen, aber unsere Magen zusammen mit dem russischen ‘Doktor’ (Dr Wodka) haben die Verständnisschwierigkeiten ergiebig ausgeglichen !
Es interessierte uns zu erfahren, wie unsere russischen Freunde es schafften, einen so hehren Chor auf die Beine zu bringen. Es handelt sich tatsächlich um eine Munizipalitäts- oder Stadtmusikschule, die einzigartig und einmalig in der Region Twer ist. Der Musikunterricht wird nachmittags erteilt, da die Schüler vormittags normalerweise die Tagesschule besuchen. Alle Kinder, die es wünschen, werden zur Schule zugelassen und bekommen Unterricht im Solfeggio, im Gesang und zusätzlich für ein Musikinstrument nach Wahl für mehrere Stunden in der Woche. Die Besoldung erfolgt durch die Stadt Konakovo. Aus Platzmangel (Schulgebäude sind Mangelware und offensichtlich schwer zu ergattern), wird täglich turnusmäßig in zwei Stundenblöcken zwischen 12 Uhr und 20 Uhr unterrichtet.
Priester Vadim Makhnowsky, Priester-Vorsteher der Peters-und Paulskirche zu Konakovo und seine Frau Nathalia, Chorleiterin, sind die Gründer der Schule und des Knabenchores. Das Hauptziel der Schule war die Wiederbelebung der russischen geistlichen Musik von Kindern in den Kirchen gebracht. Daher werden die Kinder nicht nur zu Konzertleistungen, sondern auch für kirchliche Gottesdienste ausgebildet. Auch nach dem Stimmwechsel werden die Jugendlichen weiter ausgebildet. Das Schulgeld beträgt nicht mehr als 50 Rubel im Monat. Heutzutage werden an die 320 Knaben und Jugendliche zwischen 2,3 und 18 Jahren in der Schule unterrichtet, die ihrem Alter entsprechend in 8 Chöre eingeteilt sind.
Die heutige Direktorin der Schule, Frau Olga Sukhodoevo , hat uns auf allen Ausflügen stets treu und fleißig begleitet und hat uns manchen Besuch erheblich erleichtert. Ohne sie, übrigens stets von der Englisch-Übersetzerin Katia flankiert, hätten wir niemals so leichten Zugang zu Museen, Kirchenbesuchen und zur Kloster-Ikonenschule von Sergjev-Possad gehabt. Dafür gebührt unser Lob und Anerkennung.
Zusammenfassend muss ich ausnahmslos den Lob und die Anerkennung der ganzen Gruppe (sowohl der 25 Sänger als Begleiter) zum Ausdruck bringen, insbesondere unserer Behelfs-Chorleiterin Els De Rijck (leider war die Chorleiterin Irene Michaux verhindert und wir wünschen ihr eine rasche Erholung zu), unserer unermüdlichen Sekretärin Joke Van Riet sowie des unersetzbaren und aufstrebenden Vorsitzenden Rik Biesemans.
Abschließend gebührt unsere Anerkennung für die glanzvolle Leistung des Knaben- und Jugendlichenchores, das die Paulskantate von Felix Mendelssohn so prachtvoll und innig brachte. Dieser Chor von Amateuren verleiht der Musik und den kirchlichen Gottesdiensten soviel Glanz, ohne jedoch elitär zu sein, eine Leistung die ihresgleichen bei uns sucht. Zusätzlich wurden wir zu ihrer warmen menschlichen Leistung noch reichlich mit Geschenken und Aufmerksamkeiten von den Kindern überhäuft. Wir wissen nicht, wie wir Ihnen danken und gratulieren können .

Solch ein Chor verdient es im Westen mehr Bekanntheit zu genießen !